7
grafika

server.equilibrie.cz:5121

online

grafikagrafika

Herní čas: 01. 02. 1221 20.34

grafika
grafika
grafika

Slovníček pojmů


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A


AB Attack Bonus nebo česky Bonus k útoku. Udává jak propracovaný a silný vzhledem k pravděpodobnosti zásahu je útok postavy či NPC. Čím je toto číslo vyšší tím má postava lepší pravděpodobnost na zásah.
ability Ability neboli Vlastnosti jsou základním popisem postavy pro engine hry. Jedná se o Sílu (Strength), Obratnost (Dexterity), Odolnost (Constitution), Inteligenci (Intelligence), Moudrost (Wisdom) a Charisma (Charisma). Podrobný výklad jednotlivých částí a doporučení jak hrát postavu v souladu s nimi naleznete v Statistiky postavy.
AC Armor Class nebo česky Obranné číslo. Udává jak obtížné je zasáhnout postavu, čím je vyšší tím je zásah obtížnější. Dá se zvýšit pomocí zbrojí a jiných předmětů nebo pomocí kouzel.
account Účet, myšleno účet ve hře pod jakým se připojujete, nebo účet na fóru.
ADS Advanced Dialog System - jeden z páteřních Equilibrijských systémů pokročilých parametrických rozhovorů. Snižuje počet nutných skriptů v modulu až o několik tisíc a umožňuje vytvářet ovládací předměty s mnoha desítkami voleb. V současné době ve verzi 2.0.
ATS Advanced Trade System - Equilibrijský systém obchodů s možností vyzkoušení čehokoliv před vlastní koupí. V současné době ve verzi 2.0.
Aura IC vlastnost všech inteligentních bytostí na Equilibrii. Aura odráží skutky postavy. Při špatných skutcích černá při dobrých jasní.
Autoquest Dobrodružství jenž zkušený hráč pomocí své postavy připraví pro sebe i další hráče a to bez účasti DM. Pro autoquesty platí jistá pravidla, viz. Jak hrát RP.


B


BAN Zablokování dalšího přístupu do hry nebo na fórum. Uděluje se pouze výjmečně za opakované vážné porušení pravidel.
bug Chyba nebo nedodělek hry. Hráči mají za povinost hlásit nalezené chyby na fóru Equilibrie, aby je bylo možné odstranit.
bugusing Vědomé zneužívání chyb k prospěchu své postavy. Zakázaná trestná činnost. Hráč jenž bugusing provádí se nazývá buguser.
buguser Viz. bugusing.


C


CEP Community Expansion Pack - rozšíření Neverwinter Nights (zdarma ke stažení). Ke hře na Equilibrii jej musíte mít nainstalovaný ve verzi 2.0 a vyšší.
CON Constitution, zkratka pro vlastnost Odolnost.
creep Jako creep se označují bestie ve světě určené k zabíjení a tím získávání zkušenosti. Jako creep se také označuje činnost, kdy se zabíjením potvor postava zlepšuje. Cílem Equilibrie je, aby tato činnost (tzv. creepení) byla co nejvíce potlačena. Bestie a dungeony na Equilibrii nejsou místa která jsou zde proto aby se postava zlepšovala, jsou to tajemná místa s poklady a svým tajemstvím, které je možné odhalit. Hráč, jehož postava neustále a pouze creepuje je označován jako creeper.
creeper Viz. creep
CHAR Charisma, zkratka pro vlastnost Charisma.
cheating Zneužívání chyb hry a slabé umělé inteligence bestií. Jedná se o vážný prohřešek.
CvC Character versus Character - konflikt dvou postav. Ačkoliv jedna postava zabije či jinak ublíží jiné, tak se jedná o jednání pouze postav, nikoliv hráčů. Dosti často jsou hráči obou postav (násilníka i oběti) v realitě dobří přátelé. Konflikty postav na Equilibrii by se měly odehrávat pouze tímto stylem.


D


DEX Dexteriry, zkratka pro vlastnost Obratnost.
DM Dungeon Master - Pán jeskyně či Game Master, v podstatě člověk, který svět oživuje, připravuje pro hráče questy, za odměnu rozdává XP, nebo je taky bere, oživuje NPC když je to vhodné a stará se aby svět byl něco víc než jen předskriptovaný.


E


EQ Zkratka pro Equilibrii v psaném projevu.


F


featy Featy neboli česky Odbornosti jsou zvláštní zaměření jenž postava může mít a jenž ji dovolují provádět nějakou činnost bez nich nedostupnou nebo poskytující jinou výhodu. Feat lze buď mít nebo nemít. Často je možnost jeho využití vázána na podmínky o povolání postavy či jiných jejich statistik.
FtS Flesh to Stone - zkratka pro kouzlo Maso na kámen (zkamenění).


G


GM Viz. DM
gp Systémové zlaťáky, zkratka z gold pieces.


H


harwest Neustálá a prakticky nepřerušovaná činnost ziskávání přírodního bohatství. Hráči jejichž postavy nedělají prakticky nic jiného než jen dolují, kutají a sbírají jsou označováni za harwestery. Takováto hra není na Equilibrii žádoucí.
harwester Viz. harwest
HotU Hordes of the Underdark - datadisk ke hře Neverwinter Nights. Ke hře na Equilibrii jej musíte mít nainstalovaný.
hp Hit Point nebo česky poněkud nešťastně životy. Udává kolik snese postava zranění před tím než podlehne a třeba zemře.


I


IC In Character - jednání a mluva postavy, IC jedná postava ne hráč, například tak jedná zloděj Krad Kveek a ne programátor Franta Josef, který za postavu zloděje hraje. Rozlišují se také IC informace, tj. informace, které se může dozvědět postava jako taková.
IGMS Issacs Greater Magical Storm, zkratka pro kouzlo Issacova větší bouře střel.
ILMS Issacs Lesser Magical Storm, zkratka pro kouzlo Issacova menší bouře střel.
INT Intelligence, zkratka pro vlastnost Inteligence.
ISA I See All - kontrolní Equilibrijský systém jenž sleduje veškeré parametry hráčů. Slouží pro dohledávání při případných prohřešcích, k výběrovému zakázání přístupu a také k ochraně účtu před ovládnutím jiným hráčem.


L


lag Lagy jsou nepříjemné výpadky ve výkonu hry, které se projevují nejčastěji trháním hry, jejím zpomalením či ztuhnutím nebo odtržením postavy od dění ve světě. Lagy mohou být způsobeny buď přetížením serveru, výpadky v konektivitě na server na klientské či serverové straně, nebo omezeními vlastní hry - pokud se v jedné lokaci nachází více postav a případně DM, tak NWN má tendence lagovat.
lokace Jedna sestémová herní oblast v NWN. Většinou o rozměru 12x12 čtverců pokud je venkovní. Lokace na Equilibrii navazují přesně na sebe, přechody mezi nimi jsou tak pouze OOC záležitostí.
loot Loot je označení pro věci, které zůstávají po zabitých nepřátelích.
looter Hráč jehož témeř jedinou činností je zabíjení bestií za účelem zisku jejich lootu.


M


makro Externí program či interní skript nebo nastavení jenž umožňuje nechat postavu provádět nějakou opakující se činnost automaticky. Použití maker je zakázané.
makro styl hry Postava se chová tak, ajkoby nebyla ovládaná hráčem, ale makrem. Nejčastěji provádí periodicky nějakou činnost a na ostatní podněty nereaguje. Takovýto stav a takováto hra není žádoucí a je postihována.
modul Technologický termín popisující svět (např. Equilibrii). Jeden soubor s příponou .mod, který obsahuje vše ve světě s výjimkou hráčských postav a jejich věcí.


N


NPC Non Player Character - postava kterou oživuje počítač, nanejvýš za ní může hrát DM.
NWN Neverwinter Nights - název hry na které je Equilibrie postavená. Abyste si na Equilibrii mohli zahrát, musíte být jejím vlastníkem.


O


Viz. AC
OOC Out Of Charakter - jednání mimo rámec postavy, tak jedná hráč ne postava. Například Franta Josef programátor. OOC jednání by se ve hře nemělo objevit a pokud se objeví jedná se o prohřešek.


P


PC Player Character - hráčská postava, postava za kterou hraje hráč.
perzistence Označení pro informace, které ve světě přetrvávají i po restartu serveru. Postavy, stav účtu, nemoci, zranění, hlad, žízeň, opilost, pronájmy atd.. jsou perzistentní automaticky. Pro názornost: např. věci dané do normální neperzistentní truhly při restartu serveru zmizí. Pakliže jsou uloženy do perzistentní truhly, tak restart serveru přežijí bez úhony.
PG Power Gaming - hraní postavy na maximalizaci její síly a moci, hraní tak aby postava byla nejmocnější na serveru. V principu se nevylučuje s RP, lze hrát PG i RP současně, ale z praxe je patrné, že takových postav je málo a i tak za relativně krátký čas přestanou hráče bavit.
PGR Player Game Rating - veličina jejíž hodnota odpovídá bezproblémovosti či problémovosti hry postavy hráče. Je neustále zjišťována a upravována systémem PLACOS.
PJ Viz. DM
PLACOS Player Control System - Equilibrijský dohledový systém jenž odměňuje pěkně hrající hráče a trestá ty kteří porušují pravidla a provádějí herně nevhodné činnosti (např. makro styl hry, looting, creep atd..). Také kontroluje tok bohatství k postavě.
PM Personal Message - osobní nebo soukromá zpráva na fóru hry. Jakýsi mail na fóru.
přechod Modrá oblast na okraji lokace či ve dveřích či vchodech jenž slouží pro transport postav a NPC mezi lokacemi. Na Equilibrii OOC záležitost, hraje se tak, jakoby žádné přechody neexistovaly.
PvP Player versus Player - konflikt dvou postav na úrovni jejich hráčů. Tj. konflik z reálného světa přenesený do hry. Tak by to nemělo být, jedná se o OOC chování a tedy o prohřešek.


Q


quest V překladu úkol, ale spíše dobrodružství připravené DM pro hráče. Každý quest je jedinečný a může trvat od několika minut až po týdny hraní. Odměnou pro postavy je pak po splnění questu XP a případně nějaký ten poklad.


R


relog Odhlášení a znovupřihlášení do hry v krátkém časovém intervalu.
RP Role Playing - v překladu hraní postavy nebo role. Hráč hraje postavu, oživuje jí, mluví za ní a ze znalosti jejího charakteru za ní jedná. Hraní postavy tak, jako kdyby ji nikdo zvenčí nevedl a řádný reálný svět neexistoval.


S


skill Skilly neboli česky Dovednosti jsou jednotlivé činnosti, na které se postava může zaměřit a tím u nich dosahovat lepších výsledků. Dovednosti mohou být vázány na status postavy např. na povolání. Míra toho kolik postava umí tu kterou danou dovednost je vyjádřena počtem jejích bodů v dané dovednosti.
skill point Bod jenž lze přidělit nějakému skillu.
SoU Shadows of Undrentide - datadisk ke hře Neverwinter Nights. Ke hře na Equilibrii jej musíte mít nainstalovaný.
spawn Systémové objevení NPC a to ať již přátelských či nepřátelských. Tj. to že když vejdete do skřetích jeskyní a ty jsou plné skřetů (spawn skřetů) zajišťuje právě spawn systém.
summon Tvor vyvolaný kouzlem, modlitbou či jinak, který je pod kontrolou sesilatele.
Statistika postavy Statistikou postavy se rozumí soubor herních dat popisujících postavu z hlediska systémů hry. Do statistiky tak patří základní vlastnosti postavy, její dovednosti a odbornosti, přesvědčení a i její povolání. Statistika postavy jen říká jak postava vypadá z hlediska enginu hry. Statistika je tak pouze jakýsi funkční popis postavy, ovšem předurčuje do značné míry i projevové vlastnosti postavy, viz. Statistiky postavy.
StF Stone to Flesh - zkratka pro kouzlo Kámen na maso (odkamenění).
STR Strength, zkratka pro vlastnost Sílu.


T


TIS Transition Information System - Equilibrijský systém jenž popisuje hráči přibližnou situaci v lokaci za přechodem.
TS True Seeing, zkratka pro kouzlo Pravdivé vidění umožňující prohlédnout neviditelnost i stíny.


W


WB World Builder - tvůrce světa. Člověk, který tráví mnoho a mnoho času stavbou a laděním světa.
wipe Hromadné a trvalé smazání všech postav ve světě. Aktivních i neaktivních. Tým Equilibrie se zaručuje, že wipe na Equilibrii nebude nikdy proveden.
WIS Wisdom, zkratka pro vlastnost Moudrost.


X


xp Experience - Zkušenosti, zkušenostní body, při dosažení určité hranice zkušeností se postava může zlepšit o další level a tím zlepšit své schopnosti. XP se získávají nejrůznějším způsobem - zabíjení potvor je nejznámější, ale také nejméně zábavnou možností. V Equilibrii získávají postavy zkušenosti zejména časem. Další možnosti jak získat zkušenosti jsou pevné questy (questy naskriptované a ovládané jen počítačem), DM questy a nějaké další možnosti.