0
grafika

server.equilibrie.cz:5121

online

grafikagrafika

Herní čas: 06. 06. 1219 21.13

grafika
grafika
grafika
grafika
Závazná pravidla
grafika
Hierarchie, práva a povinnosti
grafika
Jak hodnotíme hráče
grafika
Jak komunikovat

Závazná pravidla

1. Základní pravidla


1.1. Autoritou na Equilibrii jsou Dungeon Masteři (Páni Jeskyně - dále jen DM). Rozhodnutí DM ve hře jsou ze strany hráčů neoddiskutovatelná a konečná. V případě sporů je nejvyšší autoritou Hlavní DM či hlavní WB. Poviností hráčů je respektovat rozhodnutí DM. DM může rozhodnout i jinak než v rámci těchto pravidel, pakliže uzná, že je to ve prospěchu hry.

1.2. DM má neoddiskutovatelné právo hrát mimo DM účet jako hráč na Equilibrii a to s libovolnou postavou jakou uzná za vhodné.

1.3. DM přistupují k hráčům individuálně dle jejich hry. Dobří RP hráči získávají lepší podporu ze strany DM. Začínající hráči, u kterých je vidět snaha o začlenění se do hry a pochopení RP hry jsou taktéž podporováni. Hráči, kteří pouze zabíjejí potvory a vytvářejí na serveru problémy s podporou DM počítat nemusí (prosím neplést s problémy způsobenými hraním postav).

1.4. DM nesmí zneužívat svého postavení a to ani bezdůvodnou zaujatostí proti některým hráčům, ani zvýhodňováním vlastních postav.

1.5. Možnost hry na Equilibrii je výsadou nikoliv samozřejmostí. Tato výsada může být dle uvážení členů týmu kdykoliv odejmuta. Hráči ze hry nevyplývají žádné povinnosti ani nároky vzhledem k týmu Equilibrie.

1.6. Hráč nemá právo vyžadovat po členech týmu Equilibrie jakékoliv předměty, výhody či náhradu škod vzniklých bugem modulu, hry či jinak. Hráč může kontaktovat DM/WB Equilibrie s návrhem spolupráce či prosbou o kompenzaci škod vzniklých bugem. Ovšem této prosbě může, ale nemusí, být vyhověno. V případě návrhu spolupráce je dobré předložit komplexní představu (pozadí a životopis postavy, zaměření, cíle, případné návrhy na DM/WB pomoc atd..). V případě prosby o kompenzaci škod vzniklých bugem je dobré alespoň rámcově doložit vzniklou škodu (např. screenshot).

2. Pravidla slušného chování a korektního jednání


Tento odstavec se týká chování hráčů jakožto lidí sedících u počítače, nevztahuje se na hraní postav.

2.1. Hráči a DM jsou povinni se chovat za všech okolností slušně a to jak ve hře tak mimo hru, zejména pak na fóru hry a to i na neveřejných komunikačních kanálech. Urážení, osočování a napadání hráčů a DM na Equilibrii není tolerováno. Porušení tohoto odstavce je chápáno jak obvzláště závažný prohřešek.

2.2. Hráč má právo poukázat na pro něj nevyhovující nastavení, systém, jednání členů týmu či jinou věc ve světě Equilibrie, či navrhnout vlastní řešení či nový systém, úpravu či rozšíření. Tým Equilibrie se u smysluplných návrhů bude snažit seznámit hráče se svým rozhodnutím a případně dle svého uvážení i s důvody proč akceptuje či neakceptuje jeho návrh, pokud již podobný či shodný návrh již nebyl podán a zhodnocen v minulosti. Hráč má v daném případě za povinnost respektovat toto rozhodnutí - nekoná se o tomto rozhodnutí žádná diskuse.

2.3. Je zakázáno publikovat fotografie, obrazy, grafiku, texty, videa, audio stopy či jiné formy sdělení nebo odkazy na ně, obsahující materiál v rozporu se provozními podmínkami hostingové společnosti. Zejména se jedná o pornografický materiál (či materiál který za pornografický může být označen), nelegální kopie software a podobně. Porušení tohoto pravidla je ve většině případů trestáno okamžitým BANem (zamezením přístupu) na fórum i do hry.

3. Tvorba postav, účty a jména


3.1. Vaše postava se může narodit na Equilibrii nebo může pocházet z jakékoli jiné sféry (světa).

3.2. V případě, že postava pochází z jiné sféry, nemáte žádná omezení, co se týká jejího života před příchodem na Equilibrii. Můžete si vymyslet libovolný životopis i libovolnou motivaci jejího příchodu sem. Chcete-li přímo přenést postavu, kterou jste hráli na jiném serveru, kontaktuje DM. Postava v takovém případě neztratí paměť, ale začne na 1. úrovni. Se souhlasem DM lze také přinést RP předměty důležité pro vaši postavu.

3.3. Zvolíte-li narození postavy na Equilibrii, je nutné využít skutečnou historii Equilibrie, držet se dané geografie a zvyků světa. Postava nemůže například pocházet z neexistujícího města nebo se nemůže odvolávat na smyšlenou historickou událost. Pokud si přesto myslíte, že váš příspěvek do historie Equilibrie by byl přínosem, kontaktujte DM. Dobré nápady jsou vždy vítány.

3.4. Rasa, povolání a vlastnosti postavy musí vyplývat z jejího charakteru a historie. Povolání mohou být libovolně kombinována tak, aby odráželi dosavadní život postavy. Síla, obratnost, odolnost, inteligence, moudrost a charisma musí odpovídat skutečným kladným i záporným vlastnostem postavy bez ohledu na to, zda je to užitečné ve vztahu k zvolenému povolání.

3.5. Vzhled a hlas musí být také odpovídat charakteru a historii postavy. Netradiční kombinace nejsou doporučovány, pokud ovšem nemají reálné opodstatnění vycházející z historie postavy.

3.6. Pro jména postav a hráčských účtů platí následující pravidla:
  • Jméno hráčského účtu jakožto i postavy nesmí být hanlivé či urážlivé.
  • Na jednom hráčském účtu se nesmí vyskytovat více postav se shodným jménem.
  • Jméno postavy musí být v kontextu s fantasy charakterem světa. Technologické názvy a jména nejsou tolerována.
  • Jméno postavy nesmí být pouze obecného charakteru (jako Pocestný, Kněz, Rytíř apod..), ale může se vyskytovat ve spojení se jménem (např. Ulo Pocestný, Edas Kněz...).
  • Je doporučené používat u jmen postav i příjmení.
  • Silně se nepodoručuje používat jakékoli jméno z literatury, filmu či her.
3.7. Popis postavy doporučujeme neponechat na standartním nastavení hry. Popis může obsahovat jakékoli charakteristiky, které jsou pro ostatní postavy viditelné. Doporučujeme tomuto věnovat chvilku a vytvořit alespoň popis typu "Mohutná postava muže, hnědé vlasy mu padají do tváře."

3.8. Portrét postavy lze zvolit jakýkoli z portrétů v NWN a CEP. Je také možné přinést portrét vlastní, který je poté ovšem nutné zpřístupnit ostatním hráčům zde na stránkách v sekci Portréty postav.

3.9. Postava ani hráčský účet (account) nesmí používat jména či přezdívky členů týmu Equilibrie, nebo působit dojmem, že se jedná o člena týmu Equilibrie (například kosmetická záměna jednoho písmene apod..). Takovéto postavy a účty budou bez upozornění smazány. V případě použití jména jiného hráčského účtu či postavy bude k případu přistupováno individuálně.

4. Hra a komunikace


4.1. Hráči v rámci hry nesmí zasahovat do hry OOC informacemi, pakliže to není nezbytně nutné. Zejména se jedná o informace o statistikách postavy, levelech, a ostatní informace dostupné pouze osobě hráče a nikoliv postavě. Pakliže potřebujete nezbytně sdělit takovouáto informaci, tak ji musíte uvodit znaky "//".

4.2. Je zakázáno opakované zasílání TELL zpráv, pakliže druhá strana nereaguje. Používání OOC kanálů (TELL, Discord, TeamSpeak aj.) pro sdělování IC informací je přísně zakázáno. Nekažte hru sobě ani druhým. Výmluvy typu "vždyť to nikdo neviděl" nejsou omluvou. Používání OOC kanálů pro OOC komunikaci během hry není doporučeno.

4.3. Je přísně zakázán přenos předmětů či zlata mezi dvěma postavami jednoho hráče a to ani přes prostředníka. Taktéž je přísně zakázáno vytváření postav pouze za účelem skladování předmětů (chodící perzistentní truhly).

4.4. Při smrti postavy a po jejím návratu do života Znovuzrozením je NUTNÉ hrát ztrátu paměti údálostí před vlastní smrtí. Postava si nepamatuje, co se stalo, a co vedlo k její smrti.

4.5. Odlogování se ze hry za účelem vyhnutí se postihům je chápáno jako závažné porušení pravidel. Zejména se jedná o odlogování se pro vyhnutí se smrti, obnovení kouzel či snahu o obejití systémů hry.

4.7. PvP neboli útok na postavu jiného hráče bez IC důvodu je přísně zakázáno. Oproti tomu pro CvC nejsou omezení.

4.8. CvC souboj musí vždy útočník začít přepnutím na Odpor (Dislike) vůči postavě, na kterou útočí, v tabulce Seznam hráčů. Toto přepnutí musí provést těsně před vlastním útokem a postava, která je terčem útoku, nesmí na tuto OOC informaci nijak reagovat.

4.9. Při odpojení v CvC souboji či pronásledování je druhá strana povinna počkat zhruba 5 min, zdali se nejedná o výpadek připojení nebo problémy na klientské straně odlogovaného. Pakliže se ani po této lhůtě hráč znovu nenaloguje, ani dodatečně neprokáže, že se jednalo o technické problémy, je toto odlogování považováno za porušení pravidel.

4.10. Nejste-li si jisti čímkoli ohledně CvC (např. nerozumíte těmto pravidlům), konzultujte jakékoli napadení jiné postavy s DM.

4.11. Veškěré vraždy v CvC soubojích je nutné hlásit DM a to s přesným popisem události. Musí tak učinit obě dvě strany - jak vrah, tak oběť. Samozřejmostí při smrti postavy v CvC je ztráta paměti, která tak vylučuje, aby se obět jakýmkoli způsobem mstila či jinak se vracela ke konfliktu. Ztráta paměti platí při jakémkoliv způsobu a důvodech smrti postavy.

4.12. Permanentní smrt postavy je vždy na rozhodnutí hráče. Rozhodne o ní chováním postavy, která se při smrti dostane na Druhou stranu Desky. Ovšem zvažte, zda permanentní smrt je vhodná a spíše svět nepoškodí. Mocnosti poskytují milost Znovuzrození podle aury vaší postavy, a tato skutečnost se obecně ví. Návrat na povrch Desky je tak IC ošetřen. Smrt na Desce není tolik ultimátní jako na jiných světech a to i pro prostý lid.

4.13. Hráč nesmí zneužít nepřítomnosti DM ve hře. Veškeré akce postavy musí být v souladu s prostředím, zejména s očekávatelnou reakcí všech NPC. Např. ve městech na veřejných prostranstvích by v případě pokusu o vraždu velmi pravděpodobně reagovali stráže. Takový čin bez přítomnosti DM je zneužitím systému a porušením pravidel. Sporné situace vyhodnotí vždy DM na základě popisu události zúčastněných hráčů. Pakliže pro váš příběh je třeba vytvořit situaci jenž by bez přítomnosti DM nemohla z tohoto důvodu vzniknout, kontaktujte s vaším návrhem některé DM - to váš návrh posoudí a pokud ho shledá přijatelným a pro svět přínosným jistě vám vyhoví (např. pokus o osvobození jiné postavy z vězení atd..). Vždy je ovšem nutné do jisté míry zachovávat statut quo neboť díky mechanice hry není možné příliš často a radikálně měnit svět (např. nelze zabít nezbytné NPC či trvale vypálit vesnici či město atd..).

4.14. Mučení postav či erotické scény jsou možné pouze po OOC souhlasu druhé strany (souhlasu hráče dané postavy). V případě erotických scén je nutné, aby všichni hráči zúčastněných postav byli zletilí.

4.15. Je zakázáno vyhazovat nepotřebné věci bez dobrého IC důvodu na zem. Tyto předměty zbytečně zatěžují server. Čeho se postava potřebuje zbavit, musí donést do nejbližší civilizace a spálit ve všudy přítomných koších na odpadky, nebo zakopat pod zem.

4.16. Systém a grafika je pro hru prioritní pokud není řečeno jinak, nebo se nejedná o bug. Trvání na dosažení výsledku jenž lze dosáhnout systémově je nežádoucí obcházení systému. Např. sražení či okrádání ve hvězdičkách. Hráč nesmí po jiném hráči vyžadovat řešení jakékoli situace kostkou nebo sám obtěžovat hru častým používáním OOC kostky, domluva mezi hráči možná je.

5. Chyby a hlášení chyb


5.1. Hráči jsou povinni hlásit chyby nalezené jak v modulu Equilibrie tak v samotném NWN. Je přísně zakázáno zneužívání těchto chyb.

5.2. Je zakázáno používání externích programů a maker či skrytých cheatů hry pro dosažení výhody pro svou či jiné postavy v Equilibrii. DM nemají za povinnost prokazovat při makro stylu hry postavy (postava stojí, občas popojde či provede jinou činnost ale jinak nereaguje) zda se jedná o použití makra na straně hráče či nikoliv. Na takovouto situaci se vždy nahlíží jakoby se o použití makra jednalo.

6. Legálnost hry


6.1. Tým Equilibrie doufá, že používáte legálně zakoupenou kopii hry Neverwinter Nights s legálně nabitým CD klíčem. Jako nelegální je označováno používání CD klíčů generovaných externími programy (generátory klíčů), používání klíčů ukradených jiným hráčům a používání cracků či jiných prostředků zasahujících do zdrojovoho kódu hry. Hraní několika lidí na jeden CD klíč je v principu možné.

7. Vymahatelnost a prohřešky


7.1. Tato pravidla jsou závazná pro všechny hráče Equilibrie.

7.2. Porušení pravidel hráčem se vztahuje na všechny postavy daného hráče a je řešeno individuálně.

7.3. Porušením pravidel se můžete vystavit sankcím ze strany DM. Trestem může být od ztráty zkušeností, přes ztráty levelů, předmětů, zlata až po smazání postavy či účtu až po výjmečné řešení - BAN - tedy zablokování dalšího přístupu do hry a na fórum. Obvykle před zablokováním přístupu předchází tři varování, ovšem u velmi závažných provinění může být BAN udělen i okamžitě. Equilibrie používá vlastní systém zamezení přístupů, který umožňuje postihnout i hráče hrající s dynamickou IP adresou a i hráče hrající z IP adresy jenž je společná s dalšími hráči a to tak aby byl zamezen přístup pouze provinilci.

8. Dodatky


8.1. Tým Equilibrie se zaručuje, že nikdy nebude proveden wipe (smazání všech postav).

8.2. Aktualizovaný seznam katalogizovaných prohřešků naleznete na fóru Equilibrie. Nejedná se o úplný seznam, jen o upřesnění a vysvětlení vzešlá přímo ze hry. Doporučujeme přečíst před vlastní hrou.