0
grafika

server.equilibrie.cz:5121

online

grafikagrafika

Herní čas: 15. 07. 1220 20.06

grafika
grafika
grafika
grafika
Sféry, magie a Pravidla
grafika
Vznik světa
grafika
Základy Deskografie
grafika
Srdce života a Srdce země
grafika
Smrt a Znovuzrození
grafika
Mocnosti a bohové
grafika
Pantheon
grafika
Magie a kouzla
grafika
Společnost na Desce
grafika
Města a vesnice
grafika
Rasy a povolání
grafika
Kalendář a svátky

Magie a společnost

obrázek
M
agie je nedílnou součástí života na Desce. I ten nejprostší občan má nějaké povědomí o tom, že existuje magie a že jde ovládat. Podstatou magie je částečné a nedokonalé ovládání samotných základů prostoru. Dokonale a trvale umí tyto základy měnit pouze Mocnosti pomocí Pravidel.

Pod slovem magie se často rozumí jak umění provozovat kouzla, tak i síla, která je k tomuto umění zapotřebí. Magie jakožto umění je vyučována na Magiké univerzitě v Tirianu, kde sídlí i Arcimág Desky.

Magie je na většině míst Desky buď přijímána kladně, nebo tolerována. Je brána jako běžná součást života. Jedině vyvolávání nemrtvých tvorů je obecně považováno za ohavné a nevhodné. Dosti často je i zakázáno - to záleží na místních ustanoveních a zákonech. Obecně platí, že Tirínské království je k magii vstřícnější nežli Železná říše.

Většina obyvatel Equilibrie už nějaké to kouzlo viděla i v praxi. Čarodějové a zaklínači totiž tvoří dosti velké procento populace, zejména díky nastavení Pravidel a také díky zvýšenému podílu dobrodružných povah mezi obyvateli - dobrodruzi jsou totiž často přistěhovalci z jiných materiálních sfér.

Sesílání kouzel

M
noho bytostí a jedinců lidských ras ma nějaké nadání pro použití Magie a sesílání kouzel. Tento spisek by měl pomoci objasnit rozdíly mezi nimi a způsob jakým jsou kouzla sesílána, pamatována, zaznamenávána a učena.

Základním pojmem jest neplést si kouzla magická s modlitbami kněžích a kleriků. Ti ač dosahujíc podobných či totožných výsledků používají božskou moc svého boha, jenž jim moc ze vzdálených sfér propůjčuje a již svou vírou jej na oplátku posilují. Těch se tento spisek netýká.

Při vlastním sesílání kouzla je nejprve nutné u sesilatele shromáždit dostatečné množství Magie. Tomu se tak děje nejčastěji během meditací. O Magii a její podstatě pojednává jiný spisek a proto se zde omezíme pouze na tento stručný popis.

obrázek Kouzla jsou odnepaměti zaznamenávána v komplikovaných vzorech na magických svitcích. Každý takovýto vzor obsahuje popis mechaniky daného kouzla jakož to i princip jeho fungování a sesílání. Číst tyto vzory se nelze naučit, vzor se ani tak nečte, jako spíše čtenářem vnímá. Záleží na schopnostech čtenáře, zda vzor dokáže vnímat cele a správně.

Proto při čtení svitků může uspět i ten kdo jinak neumí číst. A proto také je výsledné kouzlo odlišné podle schopností čtenáře. Při čtení svitků čtenář většinou nechápe podstatu kouzla, pouze postupně ve své mysli vizualizuje obrazec vzoru, který uvolňuje ze svitku. Postupuje tak dle jakéhosi návodu jak nastavit vlastní mysl tak, aby výsledně po uvolnění Magie dosáhl kýženého efektu. Pakliže se díky svým nedostatečným schopnostem čtenář splete a svou mysl naladí trochu odličně nežli vyžaduje kouzlo, jsou následky nepředvídatelné.

Pouze dostatečně inteligentní tvorové, dokáží pochopit ze svitku podstatu funkce kouzla a jeho princip. Toto dokáží pouze mágové a kouzelníci. Takový kouzelník může uvolnit vzor kouzla ze svitku, ale místo jeho okamžitého použití se snaží pochopit jeho podstatu a jeho princip. Jakmile tohoto dosáhne, může při meditaci ve své mysli podle pochopeného principu opět zrekonstruovat, neboli vizualizovat vzor kouzla. Tomuto postupu se říká memorizace.

Bohužel paměť smrtelných tvorů je omezená a tak i trénovaný mág dokáže ve své paměti uchovat pouze omezené množství těchto vzorů. Vizualizovaný vzor je totiž na paměť mnohem náročnější nežli zapamatování si postupu a principu kouzla. Při potřebě sesílání kouzla pak jen mág postupuje dle předpřipraveného vzoru ve své paměti.

Veškerá zaklínadla a gesta rukou při sesílání kouzel, jsou pouze pomůckou pro navolení správného stavu mysli, který by byl zcela ve shodě se vzorem kouzla. Poté při použití Magie takto nastavená mysl sesilatele vhodně upraví její účinky a mág dosáhne kýženého efektu. Velmi zkušení mágové se obejdou bez pomocných zaklínadel či gest.

Při sesílání kouzla je ovšem předpřipravený vizualizovaný vzor v paměti mága zničen a zapomenut - mág jej dalo by se s nadsázkou říci, při použití rozmotá.

Zaklínači a jim podobně založení jedinci mají poněkud odlišný přístup k sesílání kouzel. Zaklínač nechápe a nerozumí kouzlu jenž sesílá, vzor kouzla je přímo nastaven v jeho mysli a to trvale. Zaklínač tak při sesílání postupuje intuitivně dle tohoto vzoru, provádí gesta a říká formule, jenž se mu zdají "správné" říci a provést. Ovšem nechápe proč tomu tak musí být a jaká je mechanika a princip kouzla jenž používá.

Zaklínač není schopen své trvalé vizualizované vzory příliš změnit či ovlivnit, pouze jich může používat až do vyčerpání svých sil. Jak postupně zaklínač objevuje své skryté rezervy, tak může se stát, že přestane používat některé vzory a naopak jiné ve své mysli objeví. Tento proces je ovšem velmi pomalý.

Doufejme že tento spisek osvětlil čtenáři některé aspekty problematiky magie, jejího používání a zaznamenávání.

Arcimág Niobradus