6
grafika

server.equilibrie.cz:5121

online

grafikagrafika

Herní čas: 06. 06. 1219 12.43

grafika
grafika
grafika
grafika
Sféry, magie a Pravidla
grafika
Vznik světa
grafika
Základy Deskografie
grafika
Srdce života a Srdce země
grafika
Smrt a Znovuzrození
grafika
Mocnosti a bohové
grafika
Pantheon
grafika
Magie a kouzla
grafika
Společnost na Desce
grafika
Města a vesnice
grafika
Rasy a povolání
grafika
Kalendář a svátky

Společnost lidských ras na Desce


Mentalita obyvatelstva

M
entalita obyvatelstva a intelektuálních kruhů nesměřuje ponejvíc vpřed jako na Zemi, ale do šíře. Pokrok je tak v čase minimální, zato je obecná snaha stávající stav propracovat k dokonalosti. Jedinou výjimkou jsou gnómové, ale i ti když už na něco přijdou tak se upínají na maximální obsažení věci a ne na honbu za novou generací toho typu. Jakoby vývoj téměř ustrnul, ale společnost se propracovala ve všech směrech s tím co má a nežene se za tím co by mohla mít. Běžný obyvatel na Desce je spokojený s tím co má, pokud jsou pokryty v dostatečné míře jeho potřeby. Nežene se za něčím "navíc" - to odlišuje prostého obyvatele od dobrodruha. Ta vůle po dosažení nečeho víc.

obrázek

Myšlení obyvatelstva

V
  intelektuálních kruzích běžně rozšířené analytické "vědecké" myšlení namísto "alchymistického" založeného na zkušenostech. Existují tak ucelené teorie o magických polích, transmutačních kovech, planární nauka, atd...

Tolerance

P
o celé civilizované části Desky je dosti velká svoboda názorová a tolerance. Něco jako xenofobie a rasismus je na Desce jen minimálně. Vyskytují se rasové antipatie (např. elfové vs. trpaslíci), ale lidské rasy jako celky kvůli tomu nejsou ve sporech či dokonce válkách (výjimku tvoří drowové díky svým činům). I trpaslík se může procházet v elfím městě pokud dodrží zákonitosti a zvyklosti a stejně tak naopak elf v trpasličím městě. Ovšem pokud se např. neúmyslně dopustí urážky (třeba trpaslík plivne do posvátného potůčku), tak místní samospráva asi bude tento čin posuzovat s větší tvrdostí.

Víra

P
o celé Desce je svoboda vyznání a uctívání božstev, pokud toto není v rozporu s kodexem místa (tj. např. uctívání zlého boha v oblastech kde je to trestné atd..). Jsou oblasti kde většina obyvatelstva uctívá konkrétního boha (třeba Ajris v Mithalliru, Durmin v Hag Hargol atd...), nebo jsou i více ateistická místa (třeba Tirian). Církve existují, ale zcela jiné než ty ze Země - nespatřují své poslání v hromadění zlata a moci, ale ve snaze pomoci potřebným. Existují i bohoslužby, ale jsou soukromnějšího rázu, hromadné církví řízené bohozlužby a nákladné obří chrámy jsou opět jen prostředkem církve pro zisk moci - Equilibrisjké uznávané náboženské organizace tohoto nemají zapotřebí. Ani nemají snahu šířit za každou cenu svou víru či ji prohlašovat za jedinou pravou (opět prostředek pro dosažení moci). Chrámy jsou místa sloužící jakožto sídla, místa pro svázání duší a místa kde je poskytována pomoc potřebným. Proto je většinou staví ne církev, ale vládnoucí světská moc jakožto službu obyvatelstvu.

obrázek

Pokrok a technologie

N
a Desce je minimální technologický pokrok a to díky všudypřítomnosti magie. Pokud je technologie tak většinou primitivní - není potřeba mít technologii. Technologie, které jsou k dispozici jsou střeženy jako tajemství, zejména pokud má daná věc vojenské využití.

Společenský život

S
polečenský život je značně rozvinutý, velký důraz je kladen na vztahy. Hygienické návyky se u většiny obyvatelstva berou jako samozřejmost, u vyšších kruhů jako nutnost. To je odraženo i v architektuře, kdy prakticky každý dům má nějakou koupelnu či místo určené pro očistu těla, dokonce i u většiny hostinců. Velká pozornost je věnována ve většině oblastí oděvům. I prostý sedlák, má někde v truhle pro zvláštní příležitosti lepší šaty.

obrázek

Vychování

V
e většině oblastí na Desce má obyvatelstvo puritánské vychování. To se odráží jak na střihu oděvů, tak i na absenci veřejných lázní a podobných zařízení. V některých oblastech je dokonce trestné nedostatečné oblečení.

Právní systém

P
rávní systém je v obou královstvích hodně podobný soudobému reálnému, jen je jednodušší a neklade se takový přehnaný důraz na korektnost chování a procedury či na nezaujatost. Spoléhá se především na výběr soudců z řad čestných a morálně silných lidí vyšších tříd. Většinou soud jedná podle poučky, že je lepší teď odsoudit s málo důkazy než později za nový čin s více důkazy.

Lékařství

L
ékařství není rozvinuté, kde se dá napomáhá se magií nebo božskou mocí - proto ani není tlak na zdokonalení lékařství. Výjimkou je anatomie, kterou zkoumají deuteroskopové čistě z praktických hledisek - polní napravování ran a zlomenin, tvorba golemů, poznání slabých a silných míst těla pro boj a i trochu pro léčbu, zejména poněkud drastičtějšího charakteru.

Systém daní a zemské hotovosti Železné říše

*Starý knihovník vytáhne pergamen zastrčený na polici s dalšími knihami. Rozbalí jej a pomalu začne číst nahlas*
N
a vědomí dávám, že každý kdo dům, polnost či jiný statek zemský vlastní je povinen pánu svému odvádět každý rok daň. Daň je druhu trojího a jen na zemském pánu záleží jak veliká a jak placena bude. Pán od svých poddaných může jako daň zlatých penízů vyžadova, zboží nového i použitého nebo přísahu, že v případě země ohrožení musí majitel statku do zemské hotovosti nastoupit a sebe i jiné do boje vystrojit.

Pokuď daň bude placena jako přísaha zemské hotovosti, musí se poddaný na povel dostavit k pánu se svými věrnými a připraviti se k boji tak, jak mu bylo stanoveno.

Nebude-li moci z nějakých příčin přijíti pánu na pomoc musí se vyplatit zlatem, tak jak jeho pán určí.

Musí-li poddaný pánu zboží odevzdat a nebude-li míti jej, musí peněz zaplatit jako cena toho zboží na tržišti.

Daně se vybírati budou v měsíci Úhory zvaném. V ten měsíc se bude zlata a zboží platit. Také poddaní, kteří pánu přísahu věrnosti jako daň složili se musí dostaviti v plné zboji a zbrani před pána svého a jemu se poklonit. Kdo daň nebude platit bude dle uvážení pána svého ztrestán.

Tak nařizuji já: Nejvyšší Král, vládce Železné říše, pán Mithalliru, vrchní velitel, sir Arnus syn Norinův

*Knihovník dočte a tiše zbalí pergamen s královskou pečetí do ruličky*

Systém daní a zemské hotovosti Tirínského království

K
aždý kdo by chtěl dům, věž, tvrz či hrad mimo město či ves vlastniti a obývati právu bernímu podléhá. Právo berní stanoví, že každý takový ponejprv povolení Prvního ministra či krále Tirínského království si zajistit musí. Tak se stává lenním pánem na svém území se všemi právy i povinnostmi k tomu náležejícími.

Lenní pán je na svém území soudcem i správcem a toliko ten komu je lénem povinován či sám král smí jeho rozhodnutí zrušiti. Lenní pán je povinen na svém lénu královské právo zajistiti a nebezpečné bestie vymítiti či do patřičných mezí odkázati.

Dle berního práva musí jednou do roka lenní pán i jeho zbrojnoši v plné zboji před krále v Tirianu předstoupiti a jemu vzdát hold a věrnost přísahati. V ten den také odevzdati berní daň z léna jenž může být vyměřena v tovaru či zlatých mincích.

Velikost berní daně jakož i počet zbrojnošů, jenž lenní pán vybavit vším potřebným musí a jenž v bojeschopném stavu udržovat musí, se od rozlohy léna rozvíjí.

Berní daň i přísaha věrnosti v měsíci Úhory zvaném se skládá. Každý kdo povinnosti z léna plynoucí nesplní bude ztrestán dle uvážení svého lenního pána či krále. Trestem může být i odejmutí práva léna.

Od práva berního jsou osvobozeni všichni ti, kdož ve městech či vesnicích dům či věž obývají, nebo řemeslo provozují.

Roku 852 po Stvoření Desky sepsal na příkaz svého pána, vládce Tirianu, krále Tirínského, jeho výsosti Teskentera II První Ministr Lasius

Budiž vůle královská